Rudolf Steinerskolen Lørenskog

 1. Rudolf steinerskolen lørenskog
 2. Diploma lørenskog
 3. Lørenskog if
 4. Metro lørenskog
 5. Romerikes Blad - Flere lovbrudd på Steinerskolen

Pedagogiske grunnideer Sentralt i Steiners menneskebilde står understrekningen av at menneskets vesen har tre «nivåer», legeme, sjel og ånd. Det siste betegner individualitetens innerste og evige kjerne, som ifølge Steiner kommer fra en tilværelse før fødselen, og ikke går til grunne ved døden. Den enkeltes liv på jorden må sees i et overordnet perspektiv, og skolens oppgave er å legge til rette for at dette åndelige jeg eller selv i størst mulig frihet kan realisere sine evner og muligheter, og stille disse til rådighet for menneskehetens beste. Menneskets biologisk sett eksepsjonelt lange barndom blir en viktig retningsanviser for den fulle utvikling av kropp og sjel, som er jegets redskap. Tanken om individets gjentatte jordliv er hverken tros- eller undervisningsinnhold, men ment som en inspirasjon for lærer og foresatte til å se hvert enkelt barn som unikt, ukrenkelig og med et potensial for læring og utvikling uansett utgangspunkt. Steinerpedagogikken kan betegnes som en utviklingspedagogikk og finnes også tilrettelagt for funksjonshemmede.

Rudolf steinerskolen lørenskog

Vi har hørt historier fra andre foreldre om lugging og utskjelling. Barna blir tiltalt som «drittunge» og «hjernedøde» og andre ukvemsord. Foreldre som har våget å si i fra opplever at skolen sender en bekymringsmelding til barnevernet. Taushetsbelagte opplysninger om barn eller foreldre lakk ut fra skolen i stort omfang. Mangel på tiltak i forhold til åpenbar mobbing var også en gjenganger. Hvis barn var urolige så ble de sendt til daglig leder, der måtte de sitte med armene i kryss over brystet med hver hånd plassert på skulderen og med streng beskjed om ikke å røre på hodet. Dette skjedde med barn helt ned til 2. klasse som jeg vet om. Ringeklokken som ringer inn til time (i dette tilfellet en stor kubjelle) ringte en av lærerne med helt opp i ørene på elever. Aktverdig ideal En slik oppførsel fra skolen står i stor kontrast til alt hva steinerskolene hevder å være. Det å danne skoler på grunnlag av Rudolf Steiners tanker er et høyt og aktverdig ideal, steinerpedagogikk er en flott måte å tenke på i forhold til barns utdanning.

Det har ført til at den faglige pedagogiske debatten i liten grad har involvert steinerpedagoger. Det er mange aspekter ved steinerpedagogikken som er interessante å undersøke, og kvantitative og kvalitative metoder bør kombineres i forskningen. Jeg tror man i en mer åpne og vitenskapelig anlagte undersøkelser vil finne at det finnes lærere som aldri selv har lest noe av Steiner, men som forholder seg til den pedagogiske praksisen, man ville finne lærere som gjennom tiår daglig har lest Steiners tekster og som fortsatt undrer seg over hva han mente, men som likevel eller kanskje nettopp derfor finner inspirasjon i tekstene. Og jeg tror man ville finne lærere som leser Steiner kritisk og som fortviler over sikkerheten i hans utsagn, de ufattelig store perspektivene, ordrikdommen og krassheten i hans polemikk mot den samtiden han var en del av, men som også verdsetter hans syn på mennesket og som henter inspirasjon fra utvalg og deler av forfatterskapet. STEINERS PEDAGOGISKE ideer har ført til opprettelsen av mer enn 1000 skoler spredt over hele verden.

Diploma lørenskog

Steinerpedagogisk praksis I steinerpedagogisk praksis vil imidlertid alle tre sjelekrefter bli ansporet gjennom hele skoleløpet. Nøkkelen til å vekke barnets faglige interesse ligger i lærerens ansporende skildringer og fortellinger, slik at et stoff aktualiseres som eleven selv må bearbeide videre til egne lærebøker. Denne bearbeidelsen har sterke islett av «kunstnerisk» aktivitet idet det tegnes, males, modelleres, danses og skrives i tilknytning til den faglige formidling. Derigjennom tas alle sjelekrefter i bruk, «hele mennesket» går på skole. Steinerpedagogikken har også ellers et sterkt innslag av musiske fag i bred forstand, bl. a. et eget bevegelsesfag, eurytmi. Også håndverksfag og ulike praktiske virksomheter har en bred plass. Alle elever deltar gjennom skoletiden i flere større og mindre oppførelser av klassiske eller moderne teaterstykker og operaer, konserter, årstidsfeiringer, markeder m. m. Alle Steinerskolens grunnskoler i Norge har samme læreplaner, mens de videregående trinn har godkjenning etter ulike linjer for fagfordypning, også yrkeslinjer, i tillegg til linjer som gir studiekompetanse.

 1. Dommer: – Lagretten bør spørre seg hvorfor politimannen Jensen opptrådte på den måten – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet
 2. Spisesteder i larvik
 3. De britiske jomfruøyer
 4. Rudolf Steinerskolen i Lørenskog - Wikiwand
 5. Bippat lørenskog
 6. Metro lørenskog
 7. Kia lørenskog
 8. Diploma lørenskog
 9. Rudolf Steinerskolen Lørenskog, Rasta, Lørenskog - 1881.no
 10. Henrik ibsne
 11. Lørenskog if

Lørenskog if

Elevinntak Steinerskolen i Lørenskog er et pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen er åpen for alle som ønsker dette alternativet, jf. friskoleloven § 3-1 første ledd. Vi har ledige plasser på alle trinn fra høsten 2020 Vi tar gjerne imot flere søknader! Søknadsskjema finner du lenger ned på siden. Vi måtte dessverre avlyse vår tradisjonelle «Åpen dag» i år, men vi tilbyr individuelle omvisninger på skolen for potensielle søkere. Under omvisningen har du mulighet til å stille spørsmål og bli bedre kjent med vår skole og pedagogikk. Ta kontakt med konstituert Daglig leder Barane Amin på tlf. 67914000 hvis du vil komme på besøk! Inntaksreglement for Steinerskolen i Lørenskog Godkjent av skolens styre 01. 06. 2018. Inntaksprosedyre: Foresatte benytter skolens søknadsskjema og sender skriftlig søknad til skolen. 1. klasse: Søkere som blir innvilget plass må skriftlig akseptere plassen. 2. - 8. klasse: Søknadsfrist er 1. mai for påfølgende skoleår. Besøksperiode gjennomføres før 1. juni.

Metro lørenskog

Romerikes Blad - Flere lovbrudd på Steinerskolen

Søknadsskjema skole Søknadsskjema kan lastes ned enten som PDF (150 kB) eller i Word-format (DOCX; 44 kB) – eller fås tilsendt ved å kontakte skolens kontor. Søknadsskjema SFO Last ned søknadsskjema i Word-format, eller i PDF-format.

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Regelmessig, systematisk eller kontinuerlig innhenting, lagring, indeksering, distribusjon og all annen form for bruk av data fra til andre enn rent personlige formål tillates ikke uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra © 1996–2020 AS

Klasserom på Steinerskolen i Bærum på slutten av 90-tallet. Steinerskoler, i tysk- og engelsktalende land ofte kalt Waldorfskoler, en type frittstående, private skoler som drives på grunnlag av Rudolf Steiners pedagogiske ideer. Steinerskolen er etter sin tankegang en enhetsskole, som i Norge omfatter 10-årig grunnskole (med 1. klasse stort sett lokalisert i barnehagene) og 3-årig videregående skole. Faktaboks også kjent som: Rudolf Steiner-skoler Waldorfskoler I Norge er det 52 barnehager og 35 skoler (grunnskoler, 13 med videregående trinn), i tillegg 3 skoler for utviklingshemmede barn. Ved Rudolf Steinerhøgskolen i Oslo er det 3-årig allmenn- og førskolelærerutdanning og mastergradsstudium i steinerpedagogikk. Historikk og utbredelse Steinerskoleelever i Oslo i 1967. Tanken om en antroposofisk inspirert pedagogikk, dvs. en pedagogikk med grunnlag i okkultismen, ble først skissert av Rudolf Steiner i 1907 i skriftet Barnets oppdragelse fra et åndsvitenskapelig synspunkt. Etter den første verdenskrig fikk Rudolf Steiner anledning til å realisere tanken da fabrikkeier Emil Molt ønsket en slik skole knyttet til sin fabrikk Waldorf-Astoria sigarettfabrikk, primært for arbeidernes barn og for interesserte.

 1. Hvor mye tjener blogger blogger